Privacy statement

Dit is het privacy statement van Wellness Centre de Thermen, gevestigd te Rosmalen 5243 SR aan de Hoff van Hollantlaan 4, www.dethermen.nl

 

Omdat wij groot belang aan de privacy van onze klanten hechten, betrachten wij daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Om u hierover te informeren en op de hoogte te stellen hebben wij dit privacy statement opgesteld. Het privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

 

 1. Toepasselijkheid

Wij verwerken data overeenkomstig met de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wellness Centre de Thermen is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Uiteraard dit allemaal na toestemming van u voor verwerking. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

1.1 Overzicht gegevens

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Afleveradres
 • Betaalgegevens
 • IP-adres van een websitebezoeker

 

 1. Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

 

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Wellness Centre de Thermen. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Marktonderzoek

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

2.1 Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

 

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

 

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

 

2.2 Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

 

 1. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen, zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Een cookie wordt geplaatst zodat Wellness Centre de Thermen u bij het volgende bezoek aan de website nog beter van dienst kan zijn. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

 

U kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies wordt omgegaan. De browser kan zo ingesteld worden dat deze wel of gen cookies toelaat of alleen gedeeltelijk. Daarnaast kunnen cookies alle gevallen en ten alle tijden van uw computer worden verwijderd.

 

3.1 Welke cookies wij gebruiken

 • Tracking (functionele) cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Analytics (performance) cookies: Google plaatst cookies via de website van Wellness Centre de Thermen. Deze cookies worden door ons gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, ter optimalisering en voor statistieken. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.
 • Functioneel noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze site. Ze stellen u in staat onze website te bekijken en te gebruiken. Indien u deze cookies deactiveert kan de site niet naar behoren, of niet volledig, functioneren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

 

 1. Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dethermen.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Contact

Voor vragen of opmerkingen over het privacy statement kunt u contact opnemen met Wellness Centre de Thermen via info@dethermen.nl of per telefoon via 073-5220716.